O firmě

Goeding spol. s r.o.

Firma Geoding, spol. s r.o. je zeměměřičská firma poskytující geodetické práce a kartografické práce v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii.

Byla založena v roce 1990 pracovníky s dlouholetou praxí v oboru zeměměřičství a katastru nemovitostí. V současné době má 22 pracovníků. Čtyři z nich mají úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřičských prací. Projektové práce v oblasti komplexních pozemkových úprav  zajišťuje firma vlastními projektanty a oprávněnou osobou pro projekční činnost při pozemkových úpravách.

Technické zázemí

Firma je vybavena pro měření a sběr dat totálními stanicemi a soupravami GPS zn. GEOTRONICS a TOPCON. Pro zpracování dat používá potřebné softwarové vybavení (program MicroStation + nadstavba TECHLINE, nadstavba POZEM pro grafické zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav, nadstavba ProGeo pro zpracování dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí, nadstavba InRoads Suite pro zpracování digitálního modelu terénu, program VKM pro geodetické práce v katastru nemovitostí – vedení a obnova katastrálního operátu, program ATLAS pro zpracování digitálního modelu terénu atd.).

Tradiční zeměměřičská společnost

Od svého vzniku firma vypracovala více jak 100.000 zakázek, z toho cca dvě třetiny v katastru nemovitostí (geometrické plány a vytyčování hranic pozemků), třetinu v inženýrské geodézii a 11 pozemkových úprav v okrese Třebíč a okolí. Pro potřeby budování inženýrských sítí byly firmou zaměřeny účelové mapy intravilánu měst a obcí okresu Třebíč. Zpracovává dokumentace skutečného provedení plynovodů, místních i dálkových telefonních sítí, optických sítí, vodovodů a kanalizací, silových rozvodů kabelů NN, VN, VVN a veřejného osvětlení, teplovodných sítí a sítí kabelových televizí v systému MicroStation (formát DGN) podle směrnic správců těchto zařízení. Ve stavebnictví zajišťuje komplexní službu prací odpovědných geodetů stavby pro projektanty, investory i dodavatele. V oblasti speciálních prací provádí kontrolní měření vodorovných a výškových posunů, sledování svislostí staveb, zaměřování jeřábových drah, určování kubatur, zpracování geodetické dokumentace budov, zaměřování profilů toků apod.

Firma Geoding, spol. s r.o. v roce 2002 úspěšně implementovala systém řízení kvality podle normy ČNS EN 9001. V roce 2011 firma šířila systém řízení o ČSN EN ISO 14001 (environment), a tím vznikl integrovaný systém managementu.

Politika IMS (integrovaného systému managementu)

Vedení společnosti GEODING, spol. s r.o. v zájmu zvyšování spokojenosti stávajících zákazníků, pro získávání nových zákazníků a v očekávání následného úspěšného rozvoje společnosti, a to za přísného dodržování všech standardů v oblasti ochrany životního prostředí, stanovuje níže uvedené zásady:

  • zajišťovat všechny druhy zeměměřičských činností
  • zakázky zpracovávat moderními metodami (digitálním způsobem, v oblasti katastru nemovitostí pak s plnou návazností na DKM a KMD)
  • při svých činnostech, v kancelářích i v terénu, důsledně dodržovat všechny zákonné předpisy na ochranu životního prostředí s cílem neustálého zlepšování
  • vstřícnost na základě monitorování potřeb zákazníků, stálé přizpůsobování jejich specifickým potřebám
  • předcházet znečišťování životního prostředí dodržováním zásad stanovených pro řízení ochrany ŽP
  • dodržovat smluvené časové harmonogramy výrobních procesů
  • všestranně komunikovat se zaměstnanci a s veřejností, s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení v oblasti vlivu společnosti na ŽP
  • zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí svých zaměstnanců planovaným vzděláváním, a to ve všech oblastech týkajících se IMS – zaměstnance motivovat ke kvalitní a odpovědné práci
  • vnitřní kontrolní činností ověřovat funkčnost IMS a předcházet nedostatkům při realizaci a environmentálním nehodám.

Důsledným plněním těchto zásad se společnost chce zasloužit o to, aby byla vnímána jako společnost s vysokým kreditem v oblasti kvality a ochrany životního prostředí při plnění zeměměřičských zakázek.

Společnost Geoding, spol. s r.o. děkuje všem svým zákazníkům za projevenou důvěru.

Reference geodetických prací

Reference geometrických prací Skupinu ČEZ
Reference zaměření staveb a pozemků
Reference práce našich geodetů pro Innogy
Reference geometrických plánů pro Lesy ČR
Reference inženýrské geodézie v kraji Vysočina

Kontakty na geodetická pracoviště

Geoding - sidlo firmy Třebíč

Hlavní pracoviště
Třebíč

Geoding spol. s.r.o.
Jungmannova 1
674 01 TŘEBÍČ

Telefon: 568 847 255
Email: geoding@geoding.cz

Geoding - pobočka Moravské Budějovice

Pobočka
Moravské Budějovice

1.máje 118
676 02 Moravské Budějovice

Telefon: 568 420 107
Email: geoding.mb@centrum.cz

Copyright © 2010 - 2024 Geoding spol. s.r.o., geodetické a zeměměřičské práce, zaměření staveb a pozemků (geodet, geodeti, geodetické práce, geometr, geometrické plány, geodézie, inženýrská geodézie) v Jihlavě, Třebíči, Znojmě, Moravských Budějovicích, Jemnici, Dačících, Náměšti nad Oslavou, Okříškách, Dukovanech.
Webmail