Analogový (-ová)
Bonitované půdně-ekologické jednotky
Bpv (výškový systém)
Číslo listu vlastnictví
Číslo mapového listu
ČSJNS Česko-Slovenská jednotná nivelační síť
Digitální tematická mapa
Doplnění pozemku ze zjednodušené evidence katastru nemovitostí
Druh pozemku
Evidence nemovitostí
Fotogrammetrie
Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
Geodetické základy (polohové, výškové, tíhové)
Geodézie
Geografický informační systém
Geometrické a polohové určení nemovitosti
Geometrický plán
Hranice pozemku
Informační systém katastru nemovitostí
Infrastruktura území
Inženýrská geodézie
Inženýrská síť
Jadran (výškový systém)
Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK)
Jednotná železniční mapa
Jiný oprávněný
Kartografické zobrazení
Kartografie
Katastrální mapa
Katastrální území
Katastr nemovitostí
Kolaudační rozhodnutí
Kresba mapy
List mapy
List vlastnictví
Mapa
Mapování
Mapový list
Mapový podklad pro projekt stavby a terénní úpravy
Měřická metoda
Měřický náčrt
Měřítko mapy
Město
Mezní odchylka
Místní souřadnicový systém
Model 3D
Nadmořská výška
Nemovitost
Nivelace
Nivelační bod
Obec
Obsah mapy
Odchylka
Operát katastru nemovitostí
Ortogonální metoda měření
Ověření geometrického plánu
Označení hranice
Parcela
Plán
Plomba
Podrobné bodové polohové pole
Podrobný bod
Polární metoda měření
Poloha, tvar a rozměr objektu
Polohopis mapy
Polygonový pořad
Popis mapy
Potvrzení geometrického plánu
Pozemek
Pozemkový katastr
Poznámka v katastru nemovitostí
Profil terénem
Protokol o kontrolním měření stavby nebo terénní úpravy
Protokol o vytyčení hranice pozemku
Protokol o vytyčení stavby nebo terénní úpravy
Přesnost geodetického měření
Přesnost mapy
Přetvoření stavby
Rajon (rayon)
Rastrový obraz
Regulační plán
Rovina zobrazení
Rozdělení pozemku
Síť geodetických bodů
S-JTSK(souřadnicový systém)
Směrodatná odchylka
Soubor geodetických informací katastru nemovitostí
Soubor popisných informací katastru nemovitostí
Souřadnice
Souřadnicový systém
Spád
Stabilizace bodu
Stavební geodézie
Stavební povolení
Stavební řízení
Tachymetrie
Technická mapa města (obce)
Tematická mapa
Transformace souřadnic
Trigonometrická síť
Trigonometrický bod
Účelová geodetická síť
Údaje o parcele
Územní plán
Územní rozhodnutí
Územní řízení
Věc nemovitá
Věcné právo
Vklad práva do katastru nemovitostí
Vlastnická hranice pozemku
Vlastník pozemku
Výmaz práva z katastru nemovitostí
Výměra pozemku
Výpis z katastru nemovitostí
Výškopis mapy
Výškový systém
Vytyčení
Vytyčovací náčrt
Vytyčovací síť
Vyznačení budovy
Základní bodové polohové pole
Základní mapa závodu
Zaměření (geodetické)
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Záznam v katastru nemovitostí
Zeměměřictví
Zjednodušená evidence katastru nemovitostí
Zobrazovací soustava, zobrazovací rovina
Způsob využití pozemku
Zákaznická linka zdarma:
800 111 088
(integrovaného systému managmentu)
Splnění legislativních podmínek | 18.07.2014
20.6. 2014 splnila společnosti Geoding spol. s r.o legislativní podmínky a upravila své zakládací listiny dle nového OZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 28.03.2014
Zahájeno 05/2010 ukončeno 2/2014, ve čtyřech etapách, po jedné v každém kalendářním roce. Investovali jsme především do vybavení ...více novinek zde
Geoding, s.r.o.
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.